Alba Nyomda

Vállalási feltételek

KAPCSOLATTARTÁS

 

Az árajánlatadással, megrendelésekkel és azok esetleges módosításaival kapcsolatosan mindkét fél irásbeliséget köt ki. Adott munkában bármilyen változtatást kizárólag írásos formában fogadunk el.

 

ÁRAJÁNLAT

 

A Nyomda az Ajánlatkérő által megadott specifikációnak megfelelően elkészíti az árajánlatot, aminek érvényessége általában 15 nap, az ettől eltérő határidőt külön tüntetjük föl. A nyomda érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad. Az árajánlat csak megrendelés esetén jelent kötelezettséget, az un. tájékoztató árak kiadásakor a Szállító kötelezettséget nem vállal.

Nem jön létre a szerződés abban az esetben, ha a megrendelésben foglaltak bármely pontban eltérnek az árajánlattól.

 

A TELJESÍTETT SZOLGÁLTATÁS ÁTVÉTELE, ANNAK IGAZOLÁSA:

 

Minőségi átvétel:

 

A nyomdatermék minősége akkor szerződésszerű, ha a szúrópróbaszerű vizsgálatoknál a hibás mennyiség 2 %-nál nem több. A vállalkozó nem vállal felelősséget a hozott anyag, Ügyfél által rendelkezésre bocsátott képek minőségéből eredő reklamációkért. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megfelelő minőségű nyomdai termék előállításához eredetileg 300 dpi-s felbontású fotókra van szükség. Az internetről leszedett képek nyomdai feldolgozásra többnyire alkalmatlanok. Az eredetileg 72 dpi-s képek utólagos szoftveres felnagyítása nem garantál elfogadható minőséget.

Minőségi reklamációt csak az átvételtől számított 24 órán belül fogad el a vállalkozó. Minőségi átvétel helye eltérő megállapodás hiányában a vállalkozó telephelye.

 

Mennyiségi átvétel:

 

A megrendelő a megrendelt mennyiség teljesülésének tekinti, ha a vállalkozó a megrendelt összesített példányszám ± 1%-nak megfelelő példányt ad át. A vállalkozó a mennyiségi átvételt elősegítendő egységcsomagokat állít elő. A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel időpontjával kell a vállalkozóval közölni.

 

A szolgáltatás átvétele:

 

A vállalkozó részéről kiállított bármilyen, a megrendelés teljesítésével kapcsolatos (szállítólevél, teljesítésigazolás, számla, stb.) dokumentum átvételével történik. Átvételnek számít, ha a számlát az átvételtől számított 24 órán belül nem kifogásolják.

 

A Megrendelő által biztosított forrásanyagokat a megrendelés teljesítése után a Nyomda sem tárolni, sem archiválni nem köteles, azok további tárolásáról a Megrendelő gondoskodik.

 

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

 

A Nyomda nem vizsgálja a Megrendelő által készen átadott anyag tartalmát, így azokért felelősséget sem vállal. A Nyomda nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a megrendelőt terheli a felelősség. A Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt cégünk kizárja kártérítési felelősségét.

 

NÉV, FELIRAT, MÁRKA

 

A Nyomda a nyomdatermékekre kizárólag a megrendelő engedélyével jogosult a saját nevét, telefonszámát, logoját rányomtatni.

A nyomdának joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, referenciaként bemutatni.

 

GRAFIKAI MUNKA

 

Cégünk 4000 Ft+ áfa óradíj ellenében végez szerkesztési munkát.

 

Szerkesztési díj minden olyan esetben felszámításra kerül a számla kiállításakor, amikor nem nyomdakész anyagot ad le a Megrendelő a Nyomda részére. A szerkesztési díj összegéről a munka megkezdése előtt a Nyomda tájékoztatja a Megrendelőt.

 

Nyomdakész anyag

 

A nyomtatni kívánt file-okat a megrendelésben szereplő méretre elkészítve, 300 dpi felbontással (A2 méret felett 150 dpi felbontással), cmyk színben, pdf formátumban, körben 3-5 mm túltöltéssel (kifutó), 5 mm belső margóval, vágójellel ellátva kell elkészíteni.

 

A szerkesztési munkadíj tartalmazza a szerkesztés egyszeri költségét, egyszeri korrektúrázás utáni javítását.

A szerkesztési munkadíj megfizetése nem jelenti a forrásanyag szerzői jogainak a megszerzését, az minden esetben a nyomda tulajdona marad. A forrásanyag és forráskód kiadására megrendelő csak külön térítés ellenében tarthat igényt.

 

A nyomdai előkészítés során a nyomda minden esetben korrektúrát küld a Megrendelőnek, amelyen a Megrendelő ellenőrzi az elkészített anyagot. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a korrektúrák során az észre nem vett hibákért a Nyomda felelősséget nem vállal. A Megrendelő által nem észrevehető hibák esetén a Nyomda kizárólag a saját munkája ellenértékéig vállal felelősséget. Az elmaradt haszon, vagy közvetett károkozás felelősségét mindkét fél kizárja.

 

MEGRENDELÉS

 

Vevő az árajánlat alapján annak sorszámára való hivatkozással részletezett megrendelést küld írásban, amelyben az árajánlatnak megfelelően pontosan dokumentálja a specifikációt, elfogadja a kiajánlott árat, és az általános szerződési feltételeket. Megadja a számlázási címet, kapcsolattartót, annak elérhetőségét, bankszámlaszámot, adószámot.

Nyomda a megrendelést írásban visszaigazolja. A szerződés a megrendeléssel jön létre, szóbeli megállapodás minden esetben érvénytelen.

Nem jön létre árajánlati kötöttség, abban az esetben, ha a megrendelés bármely pontjában eltér az árajánlattól.

 

SZÁLLÍTÁS

 

A kész termékeket a Megrendelő a Nyomda telephelyén átveszi és onnan elszállítja. A Nyomda kiszállítást csak külön megállapodás alapján végez, melynek költségét a Megrendelő fizeti meg.

 

SZÁMLÁZÁS

 

Fizetési késedelem esetén a Nyomda késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

A fizetés készpénzben az áru átvételekor lehetséges. Ettől eltérő fizetési feltételek (előre utalás, átutalás) a felek írásos megállapodása szerint lehetséges.

 

SZERZŐI ÉS SOKSZOROSÍTÁSI JOGOK

 

Nyomdai munkák esetében kizárólagosan a kinyomtatott nyomdai végtermékek képezik megrendelő tulajdonát. A nyomdánk által készített forrásanyag, – mint szellemi termék – minden esetben a nyomda tulajdona marad.

 

A szerzői joggal, környezetvédelmi termékdíjjal és a kulturális járulékkal kapcsolatos előírásokat megrendelő ismeri, a rendelkezések szerinti díjakat, díjfizetési kötelezettség esetén megfizeti. A Nyomda egyik kötelezettség teljesítését sem vizsgálhatja, azokért a megrendelő felel.

 

Környezetvédelmi Termékdíj

 

A Nyomda árajánlata a környezetvédelmi termékdíjat nem tartalmazza. A termékdíjról bővebben.

2012. január 1-jétől a belföldi előállítású reklámhordozó papír esetén a megrendelőnek megrendeléskor nyilatkozni kell a nyomda felé a termékdíj kötelezettséget illetően.

Amennyiben megrendeléskor nem kapunk információt a termékdíjjal kapcsolatban (írásos nyilatkozat), akkor a törvénynek megfelelően a termékdíj kategóriát a nyomda meghatározza, és a termékdíjat a számlában érvényesíti.

 

HATÁRIDŐK

 

A teljesítési határidő a megrendelés kézhezvételének napjától számít, ha a megrendelő a nyomtatáshoz szükséges anyagokat megfelelő formában, minőségben és hiánytalanul átadta.

A kiküldött próbanyomatok, korrektúrák ellenőrzésének, elfogadásának idejére a folyamat megszakad, majd az írásos megerősítés elfogadástól ismét elkezdődik.

A határidők módosulásáról a Nyomda köteles haladéktalanul tájékoztatni a Megrendelőt, aki semmilyen jogcímen nem kérhet ellentételezést.

Nyomda a vállalási határidőket az árajánlatban általános vállalási időként tűnteti fel, mely az aktuális kapacitás függvényében változhat.

Az elkészült termékről és a határidők jelentős változásáról Nyomda írásban értesíti a Megrendelőt.

 

REKLAMÁCIÓ

 

A reklamáció érvényességének feltétele, hogy a Megrendelő írásban nyújtsa be az összes vonatkozó adat feltüntetése mellett, – az áruk kézhez vételétől számított 24 órán belül. Amennyiben a reklamáció megalapozott, a Nyomda saját döntése szerint kicserélheti vagy kijavíthatja a kérdéses árukat. Amennyiben a Nyomda véleménye szerint a javítás vagy csere nem lehetséges, a Nyomda köteles az eladási árat jóváírni és a Megrendelő részére visszafizetni. Az árut kizárólag a Nyomda előzetes és írásos beleegyezésével lehet vissza­küldeni. Ezen beleegyezés nem jelenti a felelősség elismerését. A reklamáció nem jogosítja fel Megrendelőt arra, hogy a teljes kifizetést felfüggessze, illetve a teljes megrendelést, szállítást vagy egyéb megrendeléseket lemondjon.

 

Vis Maior:

 

A vis maior olyan eseményt jelent, amelyet a Nyomda nem tud befolyásolni, és amely a szerződés teljesítését megakadályozza, vagy ésszerűtlenül megnehezíti.Vis maior esetén a Nyomda nem felel annak hatásáért, és minden kötelezettsége felfüggesztésre kerül.

 

SZERZŐDÉS ÉRVÉNYESSÉGE

 

Jelen szerződés alulírott naptól érvényes, és vonatkozik a Megrendelő és a Nyomda között e naptól létrejövő minden szerződésre.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak.

Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, felek a jogvita eldöntésére kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Tájékoztatjuk Partnereinket, hogy szolgáltatásaink közvetített szolgáltatást tartalmazhatnak.

Székesfehérvár, 2008.09.30.